Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Έξοδα / Expenses

Τα συνολικά έξοδα της εγχείρισης και της νοσηλείας αναμένονται να είναι περισσότερα από 300,000€, από τα οποία το 80% θα καλυφθεί από την ασφαλιστική εταιρία. Τα έξοδα της αερομεταφοράς καλύφθηκαν από το κράτος. Για την κάλυψη του υπόλοιπου 20% γίνεται προσπάθεια μέσα από το blog αυτό, καθώς το ποσό υπερβαίνει πολύ τις δυνατότητες της οικογένειάς του.
Η βελτίωση της υγείας του Αλέξανδρου οφείλεται στις προσπάθειες των γιατρών και τη δική του θέληση και δύναμη να συνεχίσει.

Χρειάζεται και η έμπρακτη συμπαράσταση όλων όσων έχουν τη δυνατότητα και την επιθυμία ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό για τη νοσηλεία και η αποκατάσταση της υγείας του να γίνει υπό τις καλύτερες συνθήκες.

Total surgery and medicare expenses are expected to be more than 300,000 €, of which 80% will be covered by the insurance company. The costs of air transportation were covered by the state. To cover the remaining 20% an effort is being made through this blog, as the amount of money greatly exceeds the capabilities of the family.
Improvement of Alexandros' health is due to doctors' efforts and his will and strength to carry on.

There is also the need for practical support of all capable and willing to help in order to gather the amount for medicare and to restore his health under the best circumstances

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου